Dicționar de termeni fiscali

Pentru a veni în ajutorul contribuabililor am definit următorii termeni: 

 • Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:
  a) impozitul pe clădiri;
  b) impozitul pe teren;
  c) taxa asupra mijloacelor de transport;
  d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
  e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
  f) impozitul pe spectacole;
  g) taxa hotelieră;
  h) taxe speciale;
  i) alte taxe locale.
 • Actul administrativ fiscal = actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale
 • Amendă = sancțiune contravențională, stabilită prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București, după caz, constând într-o sumă de bani, în sarcina persoanelor fizice/persoanelor juridice, pentru neîndeplinirea ori îndeplinirea necorespunzătoare a unor obligații cu caracter civil, administrativ sau fiscal.
 • Autoritate fiscală competentă = organul fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, după caz, care au responsabilități fiscale;
 • Buget local = document prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile comunei, orașului, municipiului sau sectoarelor municipiului București, după caz.
 • Bonificație = avantaj acordat contribuabililor persoane fizice, în scopul mobilizării acestora pentru achitarea integrală atât a impozitului pe clădiri, cât și a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an, in avans, până la primul termen de plată, respectiv 31 martie, inclusiv, al anului fiscal respectiv.
 • Colectare a creanțelor bugetare = exercitare a funcției administrative care conduce la stingerea creanțelor bugetare și a creanțelor debitorului, reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget, în condițiile legii.
 • Compensarea = stingerea creanțelor statului sau unităților administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, pâna la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.
 • Contravenție = fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.
 • Contribuabilul = orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii.
 • Cota = parte cu care cineva participă la realizarea unui venit, la o cheltuială comună; parte care îi revine cuiva în urma unei repartizări, a unei împărțeli.
 • Creanța = drept conferit unui creditor de a obține de la un debitor, la un anumit termen, o sumă de bani sau alte bunuri ori valori echivalente, plus dobanda accesorie; drept subiectiv patrimonial relativ, exprimand îndreptățirea creditorului de a pretinde debitorului îndeplinirea obligației corelative de a da, a face sau a nu face ceva; dreptul conferit creditorului de a obține de la debitor să dea, să facă sau să nu facă ceva; act care stabileste acest drept; creanța constituie un activ pentru creditor și un pasiv pentru debitor.
 • Creanțe bugetare/fiscale = impozite, taxe, contributii, amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalități și majorări de întarziere.
 • Creanțele fiscale = reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal.
 • Debit = ceea ce datorează o persoană fizică sau juridică, dându-i calitatea de debitor în relația cu statul sau cu unitatea administrativ-teritorială, în calitatea acestora de persoane juridice creditoare; în contabilitatea în partida dublă, este coloana din stânga unui cont, în care sunt înregistrate sumele ce constau dintr-o creanță, intrări de bunuri sau valori în patrimoniul unității administrativ-teritoriale sau a unei cheltuieli.
 • Debit inițial/debitare inițială = creanță bugetară stabilită la începutul anului fiscal sau la data declarării de către contribuabil a unui obiect impozabil.
 • Dobânda = orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie sa fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată;
 • Dobânzi și penalități de întârziere = pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere.
 • Impozit = prelevare obligatorie, fără contraprestație și nerambursabilă, efectuată de către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes public.
 • Majorare anuală = creștere a impozitelor și taxelor locale stabilita prin hotarare de către consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București/consiliile județene, cu pana la 50%.
 • Majorare/majorare de întârziere = suma de bani pe care colectivitatile locale, prin compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, o încasează în plus ca sancțiune aplicată celor care depun cu întârziere declarația de impunere, precum și celor care intarzie plata impozitelor și taxelor locale.
 • Obiect impozabil = bun sau venit impozabil ori taxabil; orice bun sau serviciu supus impozitării ori taxării, dupa caz, în conformitate cu legea; element patrimonial care este supus impozitării sau taxării.
 • Obligații fiscale reprezintă:obligația de a declara bunurile și veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
  a) obligația de a calcula și de a înregistra în evidentele contabile si fiscale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
  b) obligația de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
  c) obligația de a plăti dobânzi, penalitati de întârziere sau majorări de întârziere, dupa caz, aferente impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligații de plata accesorii;
  d) obligatia de a calcula, de a reține și de a înregistra în evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizează prin stopaj la sursă;
  e) orice alte obligații care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.
 • Plata = modalitate de stingere a creanței bugetare pe cale voluntară de către debitor.
 • Plata anticipată = plata unei sume de bani înainte de prestarea unui serviciu sau de termenul de plată prevăzut de lege.
 • Penalitate = sumă de bani sau orice valoare patrimonială pe care părţile o pot stabili ca sancţiune în sarcina debitorului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare din culpă a oricărei obligaţii.
 • Rămășița = creanță bugetară nestinsă până la sfârșitul anului fiscal și evidențiată ca atare în rolul nominal unic la închiderea anuală a acestuia; aceste creanțe bugetare se înscriu în lista de rămășiță la data de 31 decembrie și se evidențiază sub aceasta denumire în anul fiscal următor.
 • Reducere = acțiunea de a reduce și rezultatul ei; micșorare, scădere, diminuare a unor impozite și/sau taxe locale, în condițiile legii, cu pana la 100%.
 • Rol nominal unic = fișa unică a contribuabilului care conține elemente de identificare, precum și creanțele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, individualizată printr-un număr de rol, incepand cu nr. 1 și până la numărul care asigură înregistrarea tuturor contribuabililor.
 • Scutire = acțiunea de a scuti și rezultatul ei; privilegiu acordat cuiva de a nu plăti anumite impozite și taxe locale.
 • Taxa = suma plătită, în temeiul unui act normativ, de o persoană fizică sau persoană juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un comerciant, o instituție publică sau un serviciu public.
 • Termen = interval de timp stabilit printr-un act normativ, înăuntrul căruia trebuie/poate fi îndeplinită o cerință legală, exercitat un drept ori sa se faca sau sa nu se facă un act/fapt juridic; interval de timp înăuntrul căruia trebuie/poate fi îndeplinit ori este oprit să se facă un anumit act de procedura; data până la care trebuie îndeplinită o cerință legală, se poate exercita un drept ori sa se facă sau să nu se facă un act/fapt juridic; in acest sens a se vedea art. 101 și următoarele din Codul de procedură civilă.
 • Termen de plata (termen scadent) = data la care sau până la care trebuie achitată o creanță bugetară
 • Valoarea fiscală reprezintă:
 1. pentru active și pasive, altele decât cele menționate la lit. b) si c) – valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;
 2. pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achiziție sau de aport, utilizată pentru calculul câștigului sau al pierderii, în înțelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
 3. pentru mijloace fixe amortizabile și terenuri – costul de achiziție, de producție sau valoarea de piață a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. În valoarea fiscală se includ și reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreștere a valorii acestora sub costul de achiziție, de producție sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează pâna la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziție, de producție sau a valorii de piață a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situația reevaluarii terenurilor care determină o descreștere a valorii acestora sub costul de achiziție sau sub valoarea de piață a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziție sau valoarea de piață a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz.
 4. pentru provizioane și rezerve – valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.
Back To Top